amiir#^ *miSini

ki!lid&yii pi*rviir mii^ aipini#^ hi*D}k sviigiti C!.

amiir#^ liXyi

ki!lid&yii pi*rviir mii^ aipini#^ hi*D}k sviigiti C!.

tiij!tir nii^ simiiciir

ki!lid&yii pi*rviir mii^ aipini#^ hi*D}k sviigiti C!.

k(lid&yii pi*rviir ni#^ rJsTV!Sini fi!mi} diunili(d krvii miiT! ah&^ kli&k kr(.
ki!lid&yii pi*rviir mii^ aipini#^ hi*D}k sviigiti C!.

ai vi!bisiieT j(niiri timiimi Biieai! tiwii bih!ni( ni! timiimi ki!lid&yii pi*rviir nii^ jyi miitiiJ..

ki!lid&yii pi*rviir ©2014 aniimiti a*Wikir.

Ti!Tli j(niiri